Om ossOm oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet att bilda Samordningsförbund. Samordningsförbundet beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Denna samverkan är unik då det inte finns någon liknande samverkan mellan alla dessa myndigheter samtidigt.
Samordningsförbund är en viktig part för att utveckla välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Tidigare hette vi Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn men från 1 januari 2018 har vi gått samman med Samordningsförbundet Öckerö och nu benämns vi Samordningsförbundet Älv & Kust. I samordningsförbundet finns det en styrelse som beslutar om de projekt och insatser som Samordningsförbundet ska finansiera. Till sin hjälp för kartlägga och ta fram de kommunvisa behoven finns förbundschef, biträdande förbundschef, Lokala Ledningsgrupper i varje kommun, som består av chefer från de medlemmar som ingår i Samordningsförbundet samt Samordningsförbundets Samverkansteam. Insatserna riktar sig till personer som är sjukskrivna och/eller arbetslösa.

Fem personer ingår i Samordningsförbundets Samverkansteam som arbetar över alla kommuner. De utför de uppdrag som styrelsen beslutat om. Till sin hjälp har de lokala handläggarteam som består av handläggare/motsvarande från våra medlemmar.

Framsteget i Kungälv är en verksamhet som riktar sig mot målgruppen unga vuxna i åldern 16 - 29 år som är i behov av samordnande insatser för att nå arbete eller studier. Tanken är att deltagare som kommer till Framsteget ska kunna erbjudas rätt insats och stöd då verksamheten är samlokaliserad med Samordningsförbundet, arbetsmarknadsenheten, socialtjänsten, utförarenheten, KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) och Arbetsförmedlingen. Framsteget erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser vid behov för att påbörja eller avsluta studier eller för att stärkas ut på arbetsmarknaden.

Under 2016 påbörjade vi arbetet med att starta socialt företag på Tjörn tillsammans med Tjörns Kommun, Arbetsförmedling och Billströmska Folkhögskolan. Ett företag ska bildas under 2017/2018. Detta är även på gång i Ale Kommun där vi ska starta ett socialt företag i Alafors och Spinneriets gamla lokaler, Ahlafors Konferenscenter. Inriktningen där är främst konferens och - cateringverksamhet.

Sedan 2015 -2016 har vi arbetat aktivt med Kungälvs Kommun och deras framtagna "Sociala översiktsplan". Vi är en av flera aktörer som aktivt arbetar tillsammans för att minska utanförskapet i Kungälv.

Under 2017 startade vi upp Samverkanscentrum Kungälv som är en samlokaliserad verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kungälvs kommun, Primärvården och Psykiatrin. Verksamheten byggs runt: hälsa – vardagsliv – arbete/studier. Vi har ett helhetstänk med friskfokus där deltagaren sätts i centrum. Målgruppen är personer i åldern 30-64 år som är i behov av en sammansatt arbetslivsinriktad rehabilitering med fler än en myndighet/vårdenhet. Målet är att nå en långsiktig och hållbar försörjning.

Från 2016 deltar Samordningsförbundet i ESF-projektet Inkluderande rehabilitering tillsammans med fem andra Samordningsförbund i Göteborgsområdet. Detta ska pågå till september 2018.

Samordningsförbundet har arbetat med jämställdhetsarbete i styrelsen, Lokala Ledningsgrupper och i de lokala handläggarteamen samverkansteam

Försäkringskassan har via medel från Samordningsförbundet haft möjlighet att påbörja tidig samordnad rehabilitering med vården i cirka 400 ärenden.

Tre utvärderingar har gjorts kring våra verksamheter/insatser under 2016. Se vidare under rubriken "Om oss" och "Utvärderingar".

247 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett Samordningsförbund.

Totalt finns det idag 82 Samordningsförbund i Sverige. Fler är på väg att bildas nu vid årsskiftet.Styrelsen 2017-04-01 - 2018-03-31

Dokument: Styrelsen 2017-04-01 - 2018-03-31Organisationsskiss

Dokument: Organisationsskiss