Tillsammans skapar vi möjligheter


Om ossOm oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet att bilda Samordningsförbund. Samordningsförbundet beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Denna samverkan är unik då det inte finns någon liknande samverkan mellan alla dessa myndigheter samtidigt.
Samordningsförbund är en viktig part för att utveckla välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

Tidigare hette vi Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn men från 1 januari 2018 har vi gått samman med Samordningsförbundet Öckerö och nu benämns vi Samordningsförbundet Älv & Kust. I samordningsförbundet finns det en styrelse som beslutar om de projekt och insatser som Samordningsförbundet ska finansiera. Till sin hjälp för kartlägga och ta fram de kommunvisa behoven finns förbundschef, biträdande förbundschef, Lokala Ledningsgrupper i varje kommun, som består av chefer från de medlemmar som ingår i Samordningsförbundet samt Samordningsförbundets Samverkansteam. Insatserna riktar sig till personer som är sjukskrivna och/eller arbetslösa.

Resultat 2017 på individnivå: Förbundet har under året hel- eller delfinansierat individinriktade insatser i samverkan med förbundets medlemmar och andra samverkanspartners. Resultatet har liksom tidigare varit bra.

• Vi har arbetat med totalt 237 stycken personer som fått del av individuellt anpassat stöd under året. Utöver detta har 49 personer fått myndighetsgemensamma genomlysningar. Alltså totalt 286 stycken.
• Det finns 163 personer med personuppgifter som lagts in i vårt uppföljningssystem SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Av dessa är 89 kvinnor (54 %) och 73 är män (46 %). Av de 163 personer vi arbetat med har 65 stycken avslutats under 2017, av dessa har 32 stycken, 15 kvinnor och 17 män, fått arbete eller studier vilket innebär 49 % i egen försörjning vilket får ses som ett mycket bra resultat med tanke på målgruppens komplexitet.
• Det finns 123 personer som förts som pinnstatistik i SUS. Pinnstatistiken är inte uppdelad på kön.
Av dessa är 49 genomlysningar och övriga 74 st deltagare i exempelvis Alema Ale, Växtverkstan Tjörn m.fl.

Resultat strukturell nivå: Att arbeta strukturellt är insatser som ger resultat på lite längre sikt. Vi ser att förbundet alltmer är en naturlig koordinator och plattform vad gäller samverkan i kommunerna. Vi arbetar mer metodiskt med att utveckla metoder och modeller i samverkansarbetet. Nedan några exempel på det.

• Sammanslagning av SOF AKST och SOF Öckerö: Styrelserna för SOF AKST och SOF Öckerö gav Förbundschef i uppdrag i början av året att arbeta för en sammanslagning av dessa Samordningsförbund, vilket har tagit en del tid under året. Förbundschef har under året involverat de båda förbundens styrelser och chefer för att en sammanslagning skulle gå så smidigt som möjligt Från 1 januari 2018 har dessa förbund slagits ihop och benämns nu Samordningsförbundet Älv & Kust.
• Lokala ledningsgrupper (LLG): Vi försöker att utveckla de Lokala ledningsgrupperna att arbeta allt mer med strategisk samverkan i kommunerna. Tyvärr så haltar det lite i några kommuner då vården mer eller mindre konsekvent uteblir från mötena. Det är en stor brist då vården har en viktig roll i samverkansarbetet. De tre olika Lokala Ledningsgrupperna har träffats 16 gånger under året
• Sociala företag: Under några år är vi med och delfinansierar start av två sociala företag, Växtverkstan på Tjörn och Konferens Ahlafors Fabriker (KAF) i Ale. Båda ska starta nu under 2018 och vi ser att de sociala företagen spelar en viktig roll för en viss målgrupp av individer. Vi kommer också att få tillgång till träningsplatser när de kommit igång och det är värdefullt för förbundet att ha tillgång till det.
• ESF-projektet Inkluderande rehabilitering: Sex Samordningsförbund i Göteborgsområdet har fått ca 16 miljoner från Europiska Socialfonden ESF, till ett gemensamt projekt. Projektet startade i oktober 2015 och ska egentligen avslutas i september 2018 men nu har vi fått information från ESF-rådet att de gärna ser att projektet fortsätter ytterligare 9 månader då projektet har en synnerligen bra måluppfyllelse. I projektet ingår även att arbeta med transnationellt erfarenhetsutbyte. Vi har haft ett utbyte med Finland och förbundschef med kolleger var under våren 2017 i Finland för att ta del av erfarenheter kring samverkan där. Därtill har Samverkansteamets samordnare och hennes kolleger i de andra Samordningsförbunden också varit över i Finland för att ta del av olika projekt/verksamheter som arbetar med samverkan.
• Samverkanscentrum Kungälv: Som förebild till Samverkanscentrum Kungälv har vi haft en modell som används i Umeå som kallas ”Steget Vidare”. En enkel modell där personal har samlokaliserat sig från olika myndigheter, vård och psykiatri för att på så sätt bättre kunna möta och tillgodose behoven vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering samt öka tillgängligheten av olika kompetenser kring olika målgrupper. Processledare för Samverkanscentrum Kungälv och samordnare för Samverkansteamet har varit i Umeå för att ta del av deras samverkansmodell ”Steget vidare”. Deras sätt att arbeta har vi sedan arbetat vidare med utifrån de förutsättningar vi har för uppstart av Samverkanscentrum Kungälv.
• Social medicinska mottagningar: Samordningsförbundet och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan år 2016 gemensamt arbetat för att utveckla integrerade mottagningar för vård och omsorg av missbrukare inom Samordningsförbundens geografiska område. Övriga berörda är kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. De nya nationella riktlinjerna samt Västra Götalandsregionens utvecklingsplan för psykiatrin ger stöd för arbetssättet med integrerade mottagningar för målgruppen. Vikten av att utveckla samarbetsformer/samverkansforum mellan region och kommun är tydligt uttalat i de nya nationella riktlinjerna och arbetsformen med integrerade mottagningar, får också enhetligt stöd av professionen, såväl inom VG Primärvård, kommunens socialtjänst, som av länssjukvårdens psykiatri. Samordningsförbundets roll i arbetet är att de som arbetar i de social medicinska mottagningarna återkopplar till LLG hur arbetet fortlöper och om man har stött på några problem som kan lösas av LLG.
• Jämställdhetsarbete: Under 2017 har vi aktivt arbetet med och justerat vårt informationsmaterial utifrån ett jämställdhetsperspektiv och aktivt försökt att öka andelen män i förbundet vid rekrytering. I våra handläggarteam har vi tagit hjälp av Kristina Gow som utbildat och uppmärksammat oss på viktiga processer. Arbetet fortsätter utvecklas under 2018 då även styrelsen kommer integreras i arbetet.
• Förbättrad kunskap om målgruppen: Under år 2016 fick Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) och dess FoU i uppdrag att ta fram relevant statistik och göra analys från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Västra Götalandsregionen och Öckerö Kommun allt för att beredningsgrupp och styrelse lättare ska kunna se vilka ev. målgrupper man vill göra insatser för. Detta uppdrag fortsatte under 2017.
• Att skapa en positiv bild av förbundet: Kvartalsbladet Älv & Kustbladet med information kring Samordningsförbundet skickas ut till drygt 100 stycken förtroendevalda, chefer och medarbetare med önskan att de sprider vidare i sina organisationer. Förbundschef och biträdande förbundschef har informerat på diverse tillställningar. Även medarbetarna i Samverkansteamet har varit och informerat. Vi har arrangerat ett antal konferenser såsom Anders Hansen ”Träna för Din Hjärna”, Mats Börjesson ”Motionsboom – men hur mycket rör vi oss egentligen?!” Hasse Carlsson ”Bemötande, kommunikation och motivation”. Därtill ett samarrangemang med Kungälvs Kommun – föreläsning av Sanna Lundell.
Totalt kom ca 1050 åhörare till dessa konferenser.

Kick-off kring vår verksamhet Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) i kommunerna Stenungsund och Tjörn. Totalt kom ca 40 personer främst från vård och kommunerna.
En reklamvideo som gjordes kring vår aktivitetskalender.se för Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) hade 817 visningar och nådde 1995 personer.
Samordningsförbundet har en egen hemsida www.sofvg.se

Vår Vision är: Tillsammans skapar vi möjligheter

247 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett Samordningsförbund.

Totalt finns det idag 82 Samordningsförbund i Sverige. Fler är på väg att bildas.

Mer om vad som hände under 2017 kan du läsa under rubriken "Om oss" och underrubriken "Revision"