Tillsammans skapar vi möjligheter


Organisation - Om oss

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet att bilda Samordningsförbund. Samordningsförbundet beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Denna samverkan är unik då det inte finns någon liknande samverkan mellan alla dessa myndigheter samtidigt.
Samordningsförbund är en viktig part att utveckla välfärds- och rehabiliteringsarbetet.

I Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn finns en styrelse som beslutar om de projekt och insatser som Samordningsförbundet ska finansiera. Till sin hjälp för kartlägga och ta fram de kommunvisa behoven finns förbundschef, Lokala Ledningsgrupper i varje kommun, som består av chefer från de medlemmar som ingår i Samordningsförbundet samt Samordningsförbundets Samverkansteam. Insatserna riktar sig till personer som är sjukskrivna och/eller arbetslösa.

Fem personer ingår i Samordningsförbundets Samverkansteam som arbetar över alla kommuner. De utför de uppdrag som styrelsen beslutat om. Till sin hjälp har de lokala handläggarteam som består av handläggare/motsvarande från våra medlemmar.

· Utgångspunkten i Kungälv är en verksamhet som riktar sig mot målgruppen unga vuxna i åldern 18 - 29 år. Under några år har vi tillsammans med Kungälvs Kommun arbetat för att sammanföra verksamheter som riktar sig just till den målgruppen. Nu under våren 2017 så kommer ett Ungdomens Hus att startas där även Arbetsförmedlingen medverkar i aktiviteter kring målgruppen.

· Under 2016 har vi påbörjat arbete med att starta socialt företag på Tjörn tillsammans med Tjörns Kommun, Arbetsförmedling och Billströmska Folkhögskolan. Ett företag ska bildas nu i början av 2017. Detta r även på gång i Ale Kommun där vi ska starta ett socialt företag i Alafors och Spinneriets gamla lokaler. Inriktningen där är främst konferens och - cateringverksamhet.

· Under 2015 -16 har vi arbetat aktivt med Kungälvs Kommun och deras framtagna "Sociala översiktsplan". Vi är en av flera aktörer som aktivt arbetar tillsammans för att minska utanförskapet i Kungälv.

· Från 2016 deltar Samordningsförbundet i ESF-projektet Inkluderande rehabilitering tillsammans med fem andra Samordningsförbund i Göteborgsområdet. Detta ska pågå till september 2018.

· Samordningsförbundet har arbetat med jämställdhetsarbete i styrelsen, Lokala Ledningsgrupper och i de lokala handläggarteamen samverkansteam

· Försäkringskassan har via medel från Samordningsförbundet haft möjlighet att påbörja tidig samordnad rehabilitering med vården i cirka 400 ärenden.

· Tre utvärderingar har gjorts kring våra verksamheter/insatser under 2016.Se vidare under rubriken "Aktiviteter" och "Utvärderingar".

· 240 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett Samordningsförbund.

· Totalt finns det drygt 80 Samordningsförbund i Sverige. Fler är på väg att bildas nu vid årsskiftet.


« Tillbaka